Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą

Numer: ESPI 23/2021 Data: 26/08/2021

Data sporządzenia raportu:

26 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Podjęcie uchwał przez Radę Nadzorczą

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. („Spółka”), informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 26 sierpnia 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki:

1) Działając na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę o wyborze na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Justynę Kuś.

O wyborze Pani Justyny Kuś na Członka Rady Nadzorczej Spółki Spółka informowała raportem bieżącym numer: ESPI 22/2021 w dniu 23 sierpnia 2021 r.

Pani Justyna Kuś ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT. Pani Justyna Kuś związana jest Grupą Skłodowscy z Marek, w ramach której jest, między innymi, od czerwca 2015 roku partnerem w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska. Pani Justyna Kuś specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Pani Justyna Kuś zajmuje się tematyką przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pani Justyna Kuś biegle posługuje się językiem angielskim.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:

  1. Pani Justyna Kuś – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  2. Pani Krystyna Bachmann – Wardyn – Członek Rady Nadzorczej,
  3. Pani Justyna Fronc – Członek Rady Nadzorczej,
  4. Pan Jarosław Galas – Członek Rady Nadzorczej,
  5. Pan Jakub Ickiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
  6. Pan Bartłomiej Gajecki – Członek Rady Nadzorczej.

2) Przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 30/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wykreślenia § 93 Statutu Spółki oraz uchwały nr 31/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie dodania § 94 do Statutu Spółki podjęte przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE S.A. w formie aktu notarialnego (Repertorium A numer 3730/2021).

3) Na podstawie § 21 1 ust. 2 statutu Spółki oraz § 11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również na podstawie art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza postanowiła o niepowoływaniu w Spółce Komitetu Audytu, zaś pełnienie funkcji Komitetu Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu prawnie określonych powierzyła Radzie Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jakuba Ickiewicza na Przewodniczącego Komitetu Audytu

Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pełniąca funkcję Komitetu Audytu w aktualnym składzie osobowym, spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki