Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 14/2022 Data: 15/02/2022

Data sporządzenia raportu:

15 lutego 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym – w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia od akcjonariusza Tarineum Holding SA z siedzibą w Tannay (dalej jako „Zawiadamiający”) zawierającego informację o pośrednim nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej jako „Zawiadomienie”).

Podstawą Zawiadomienia jest fakt, że w dniu 14 lutego 2022 r. Zawiadamiający otrzymał informację nabyciu przez spółkę Noble A4R Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, tj. spółkę w której Zawiadamiający jest 100 % właścicielem, 50 akcji Spółki serii B i jednocześnie powziął informacje o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Spółki, poprzez zarejestrowanie 32 478 akcji serii B Spółki.

Przed zdarzeniem opisanym powyżej, tj. przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 32 478 akcji serii B, Zawiadamiający posiadał samodzielnie 44 130 akcji serii A Spółki, stanowiące 26,94 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 44 130 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,94 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Natomiast pośrednio Zawiadamiający posiadał dodatkowo 8 121 akcji serii A Spółki poprzez spółkę Noble Capital Sp. z o.o., której zawiadamiający jest pośrednim właścicielem. Tym samym zawiadamiający posiadał sumarycznie (bezpośrednio i pośrednio) 52 251 akcji Spółki serii A, stanowiących 31,90 % kapitału zakładowego Spółki przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o emisje 32 478 akcji serii B, uprawniające do 52 251 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 31,90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, to jest po zdarzeniu opisanym powyżej oraz po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zwiększeniu liczby akcji Spółki z  163 814 do 196 292, Zawiadamiający posiada samodzielnie 44 130 akcji Spółki, stanowiące 22,48 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 44 130 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 22,48 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Natomiast pośrednio Zawiadamiający posiada dodatkowo 8 121 akcji Spółki poprzez spółkę Noble Capital Sp. z o.o., której jest pośrednim 100 % udziałowcem oraz 50 akcji Spółki poprzez Noble A4R Sp. z o.o., której jest bezpośrednim właścicielem. Tym samym Zawiadamiający posiada sumarycznie (bezpośrednio i pośrednio) 52 301 akcji Spółki, stanowiących 26,64 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 52 301 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,64 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki