Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 13/2022 Data: 14/02/2022

Data sporządzenia raportu:

14 lutego 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym – w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia od akcjonariusza Flota 1 Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Zawiadamiający”) zawierającego informację o pośrednim nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej jako „Zawiadomienie”).

Podstawą Zawiadomienia jest fakt, że w dniu 14 lutego 2022 r. Zawiadamiający otrzymał informację o nabyciu przez spółkę Flota 1 Sp.  z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, tj. spółkę w której Zawiadamiający jest komplementariuszem, 200 akcji Spółki. W dniu 11 lutego 2022 r. Flota 1 Sp.  z o.o. sp. k. powzięła wiadomość o zarejestrowaniu 200 akcji serii B Spółki. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Flota 1 Sp.  z o.o. sp. k. objęła i posiada 200 akcji serii B Spółki.

Zamawiający jest komplementariuszem spółki  Flota 1 Sp.  z o.o. sp. k.

Flota 1 Sp.  z o.o. przed dokonaniem transakcji posiadała bezpośrednio łącznie 19 200 akcji Spółki, stanowiących 9,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 19 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,78 % ogólnej liczny głosów.

Z informacji zawartej w Zawiadomieniu wynika również, że Flota 1 Sp. z o.o. sp. k. nabyła 200 akcji Spółki.

W wyniku opisanego powyżej zdarzenia, Zawiadamiający aktualnie posiada samodzielnie 19 200 akcji Spółki, stanowiące 9,78 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 19 200 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,78 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Natomiast pośrednio, poprzez Flota 1 Sp. z o.o. sp. k., Zawiadamiający posiada dodatkowo 200 akcji Spółki. Tym samym Zawiadamiający posiada sumarycznie (bezpośrednio i pośrednio) 19 400 akcji Spółki, stanowiących 9,88 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 19 400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,88 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki