Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 44/2020 Data: 10/12/2020

Data sporządzenia raportu:

10 grudnia 2020 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 10 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Baltic Bridge Spółka Akcyjna (dalej Sprzedający) poinformowała Spółkę, iż zbyła łącznie 16.100 (szesnaście tysięcy sto) akcji Spółki.

Sprzedający posiadał łącznie 31.579 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 19,28 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do łącznie 31.579 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,28 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na skutek transakcji Sprzedający posiada aktualnie 15.479 akcji Spółki stanowiących 9,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do łącznie 15.479 (piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu