Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 22/2022 Data: 20/06/2022

Data sporządzenia raportu:

20 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wskazanego poniżej akcjonariusza, złożone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o następującej treści:

W dniu 15 czerwca 2022 r. Petralink Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie zawarła umowę sprzedaży 9 600 akcji serii B Spółki.

Petralink Sp. z o.o. w likwidacji posiadała 10 700 akcji serii B Spółki, stanowiących 5,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 10 700 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Aktualnie, to jest po zdarzeniu opisanym powyżej, Petralink Sp. z o.o. w likwidacji posiada łącznie 1 100 akcji serii B Spółki, stanowiące 0,56 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 1 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne od Petralink Sp. z o.o. w likwidacji, które posiadają akcje Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki