Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Numer: ESPI 15/2022 Data: 16/02/2022

Data sporządzenia raportu:

16 lutego 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść raportu:

Zarząd ONE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym informuje, o otrzymaniu w dniu dzisiejszym – w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienia od akcjonariusza RightEight Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (dalej jako „Zawiadamiający”) zawierającego informację o pośrednim nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej jako „Zawiadomienie”).

W dniu 15 lutego 2022 r. Zawiadamiający otrzymał informację nabyciu przez spółki:

  1. Nustore Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, tj. spółkę w której Zawiadamiający jest 100 % właścicielem, 328 akcji Spółki serii B,
  2. New Age Ventures Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, tj. spółkę w której Zawiadamiający jest 100 % właścicielem, 2 000 akcji Spółki serii B,
  3. Petralink z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, tj. spółkę w której Zawiadamiający jest 100 % właścicielem, 10 700 akcji Spółki serii B

i jednocześnie powziął informacje o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, poprzez zarejestrowanie 32 478 akcji serii B Spółki.

W dniu 11 lutego 2022 r. Nustore Sp. z o.o. w likwidacji powzięła wiadomość o zarejestrowaniu 32 478 akcji serii B Spółki. W ramach podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Nustore Sp. z o.o. w likwidacji objęła i posiada 328 akcji serii B Spółki.

Z informacji uzyskanej od spółki Nustore Sp. z o.o. w likwidacji wynika również, że nie posiadała, przed zdarzeniem opisanym powyżej akcji Spółki.

W dniu 11 lutego 2022 r. New Age Ventures Sp. z o.o. w likwidacji powzięła wiadomość o zarejestrowaniu 32 478 akcji serii B Spółki. W ramach podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego New Age Ventures Sp. z o.o. w likwidacji objęła i posiada 2 000 akcji serii B Spółki.

Z informacji uzyskanej od spółki New Age Ventures Sp. z o.o. w likwidacji wynika również, że nie posiadała, przed zdarzeniem opisanym powyżej akcji Spółki.

W dniu 11 lutego 2022 r. Petralink Sp. z o.o. w likwidacji powzięła wiadomość o zarejestrowaniu 32 478  akcji serii B Spółki. W ramach podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Petralink Sp. z o.o. w likwidacji objęła i posiada 10 700 akcji serii B Spółki.

Z informacji uzyskanej od spółki Petralink Sp. z o.o. w likwidacji wynika również, że nie posiadała, przed zdarzeniem opisanym powyżej akcji Spółki.

Przed zdarzeniem opisanym powyżej, tj. przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 32 478 akcji serii B, Zawiadamiający posiadał samodzielnie 8 000 akcji serii A Spółki, stanowiące 4,88 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 8 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,88 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, to jest po zdarzeniu opisanym powyżej oraz po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zwiększeniu liczby akcji Spółki z  163 814 do 196 292, Zawiadamiający posiada samodzielnie 8 000 akcji Spółki, stanowiące 4,08 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 8 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,08 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Natomiast pośrednio Zawiadamiający posiada dodatkowo:

– 328 akcji serii B Spółki poprzez spółkę Nustore Sp. z o.o. w likwidacji, której jest pośrednim 100 % udziałowcem,

– 2 000 akcji serii B Spółki poprzez spółkę New Age Ventures Sp. z o.o. w likwidacji, której jest pośrednim 100 % udziałowcem,

– 10 700 akcji serii B Spółki poprzez spółkę Petralink Sp. z o.o. w likwidacji, której jest pośrednim 100 % udziałowcem.

Tym samym Zawiadamiający posiada sumarycznie (bezpośrednio i pośrednio) 21 028 akcji Spółki, stanowiących 10,71 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 21 028 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,71 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki