Otrzymanie przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotnej

Otrzymanie przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotnej

Otrzymanie przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotnej

Numer: ESPI 02/2020 Data: 10/01/2020

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:
Otrzymanie przez Spółkę oświadczenia o odstąpieniu od umowy istotnej
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polski Operator Energetyczny S.A. (poprzednio pod firmą: Financial Assets Management Group S.A.) z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, do Spółki wpłynęło oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy sprzedaży, której przedmiotem była sprzedaż przez Spółkę w przyszłości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu położonej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, o łącznej powierzchni 3,4 tys. metrów kwadratowych („Nieruchomość”), za cenę w wysokości 30.000.000,00 złotych, powiększoną o należny podatek VAT, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2018 z dnia 16 października 2018 r.
W oświadczeniu o odstąpieniu, druga strona przedwstępnej umowy sprzedaży, poinformowała Spółkę, że odstępuje od niej z uwagi na spełnienie się dwóch warunków negatywnych przewidzianych w jej treści, to jest z uwagi na: (i) fakt złożenia przez m.st. Warszawa wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy dla Nieruchomości oraz z uwagi na (ii) zmianę zakresu ochrony konserwatorskiej lub archeologicznej Nieruchomości, które nastąpiło w związku z wpisaniem Nieruchomości do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, jako strefy otoczenia budynku koszarowego dawnych Małych Koszar Ułańskich, znajdującego sią na działce sąsiadującej z Nieruchomością. Odstępujący wskazał ponadto, że spełniła się również przesłanka do odstąpienia od przedwstępnej umowy sprzedaży, wynikająca z faktu otrzymania przez niego od Spółki, w dniu 2 stycznia 2020 r., protokołu uzgodnień umowy zmieniającej umowę użytkowania wieczystego Nieruchomości, podpisanego przez m.st. Warszawa oraz przez Spółkę, oraz braku złożenia przez odstępującego oświadczenia o akceptacji powyższego protokołu, najpóźniej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego otrzymania.
W ocenie Zarządu Spółki, wskazane powyżej oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy sprzedaży, zostało złożone w zastrzeżonej w umowie formie oraz prawidłowo doręczone Spółce przez odstępującego, co pozwala na przyjęcie, że zostało ono poprawnie i skutecznie złożone. W związku z doręczeniem Spółce powyższego oświadczenia, stosownie do art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego, przedwstępna umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
W związku z powyższym odstąpieniem od przedwstępnej umowy sprzedaży, niezawinionym przez żadną ze stron tej umowy, żadnej stronie nie przysługuje uprawnienie do obciążenia drugiej strony jakąkolwiek karą umowną zastrzeżoną w jej treści.
Spółka uznała powyższą informację za istotną ze względu na wartość uzgodnionej ceny sprzedaży Nieruchomości, która miała wpłynąć do Spółki w przyszłości oraz istotny wpływ braku jej otrzymania przez Spółkę na oczekiwane, przyszłe przychody Spółki, a co za tym idzie przyszły wynik finansowy Spółki. Jednocześnie Spółka w dalszym ciągu pozostaje użytkownikiem wieczystym Nieruchomości i będzie podejmować działania zmierzające do jej sprzedaży w przyszłości.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki