Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 28.06.2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 28.06.2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 28.06.2013 r.

Numer: ESPI 2/2013 Data: 31/05/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Tele-Polska Holding S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2013 r., na godzinę 11.30, w Warszawie, w kancelarii notarialnej: Biwejnis Maciej & Orłowski Paweł. Kancelaria Notarialna s.c., Ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu: pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocników.

Podstawa prawna:

art. 4021 KSH.

Pliki do pobrania: