Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Numer: ESPI 22/2021 Data: 23/08/2021

Data sporządzenia raportu:

23 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Odwołanie i powołanie osób nadzorujących – członków Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ONE S.A. z siedzibą w Warszawie

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 sierpnia 2021 roku, począwszy od dnia dzisiejszego, odwołało z Rady Nadzorczej Spółki: Panią Justynę Kuś, Panią Krystynę Bachmann-Wardyn, Panią Justynę Fronc, Pana Jarosława Galasa, Pana Stefana Krzyżanowskiego oraz Pana Jakuba Ickiewicza.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 sierpnia 2021 roku,  począwszy od dnia dzisiejszego, powołało na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Panią Justynę Kuś, Panią Krystynę Bachmann – Wardyn, Panią Justynę Fronc, Pana Jarosława Galasa, Pana Jakuba Ickiewicza i Pana Bartłomieja Gajeckiego.

Poczynając do dnia 23 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki składa się z następujących osób:

  • Pani Justyna Kuś – członek Rady Nadzorczej Spółki,
  • Pani Krystyna Bachmann-Wardyn – członek Rady Nadzorczej Spółki,
  • Pani Justyna Fronc – członek Rady Nadzorczej Spółki,
  • Pan Jarosław Galas – członek Rady Nadzorczej Spółki,
  • Pan Jakub Ickiewicz – członek Rady Nadzorczej Spółki,
  • Pan Bartłomiej Gajecki – członek Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Justyna Kuś złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Justyna Kuś ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2012 roku, również z wyróżnieniem, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium dla Doradców Podatkowych przy Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz aspektów prawnych umów wdrożeniowych IT. Pani Justyna Kuś związana jest Grupą Skłodowscy z Marek, w ramach której jest między innymi od czerwca 2015 roku partnerem w Kancelarii Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego Justyna Kuś, Dariusz Skłodowski Honestus spółka partnerska. Pani Justyna Kuś specjalizuje się w sprawach gospodarczych łączących w sobie aspekty prawno-podatkowe, prawie spółek, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz obsłudze klientów anglojęzycznych. Pani Justyna Kuś zajmuje się tematyką przekształceń podmiotowych przedsiębiorstw, sporów przed sądami w sprawach gospodarczych i w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Ma doświadczenie w reprezentowaniu spraw klientów przed sądami, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pani Justyna Kuś biegle posługuje się językiem angielskim.

Pani Justyna Kuś poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Krystyna Bachmann – Wardyn złożyła oświadczenie, z którego wynika, że jej działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy ona w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn ukończyła studia na wydziale ekonomiczno-społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa).

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn biegle włada językiem angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. W latach 2003-2010 pracowała jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych, obecnie zajmuje się zawodowo wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn pracowała jako specjalista ds. zakupów współpracując z takimi podmiotami jak PepsiCo i innymi podmiotami zagranicznymi. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółkach: Noble A4R Sp. zo.o., Noble Property Sp. z o.o., Noble U5 Sp. z o.o., Noble P4R Sp. z o.o., Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o. i Noble Capital Sp. z o.o., które nie są podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki.

Pani Krystyna Bachmann-Wardyn poinformowała Zarząd Spółki, że jej nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jarosław Galas złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Jarosław Galas ukończył studia na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Pan Jarosław Galas biegle włada językiem rosyjskim, hiszpańskim oraz angielskim. Dodatkowo jest specjalistą w zakresie procedur celnych w Rosji, procedur certyfikacyjnych Rosji oraz w zakresie stosowania prawa energetycznego na rynku polskim.

Pan Jarosław Galas w okresie 1988 – 1990 zajmował się nadzorem nad produkcją oraz ekspedycją surowców do klientów zagranicznych. Ponadto w latach 1991 – 1998 pełnił funkcję Dyrektora zarządzającego w Hermanos Jurado Sp. z o.o.

Pan Jarosław Galas przez 4 lata pełnił funkcję Członka Zarządu w Polskim Domu Inwestycyjnym Sp. z o.o. – spółką prowadzącą działalność na rynku nieruchomości.

Pan Jarosław Galas obecnie pełni funkcję prokurenta w Gasole Energia Sp. z o.o. Jest on pomysłodawcą utworzenia firmy oferującej rozwiązania z zakresu wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji w pierwszej kolejności dla przemysłu spożywczego. Pan Jarosław Galas jest inicjatorem wprowadzenia w Polsce technologii produkcji biogazu z odpadów poubojowych. Odpowiedzialny jest za pozyskiwanie nowych klientów oraz przygotowanie strony formalno-prawnej nowych inwestycji. Pan Jarosław Galas bierze udział w tworzeniu projektów systemów związanych z zarządzaniem energią odnawialną przy zastosowaniu układów kogeneracyjnych, instalacji fotowoltaicznych oraz modyfikacją systemów energetycznych w obiektach przemysłowych i komunalnych.

Pan Jarosław Galas poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Ickiewicz złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Jakub Ickiewicz ukończył kierunki: Finanse przedsiębiorstw na Uczelni Vistula oraz Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej, o specjalizacji: rachunkowość.

Pan Jakub Ickiewicz obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Sprzedaży w Compensa TU na Życie S.A., gdzie zawodowo zajmuje się zarządzaniem zespołem, realizacją wyznaczonych planów sprzedaży, a także rozwojem i tworzeniem nowych ofert produktowych.

Pan Jakub Ickiewicz w przeszłości w okresie 2015 – 2018 zajmował się również koordynacją pracy podległych pośredników ubezpieczeniowych, rekrutacją i szkoleniem nowych agentów ubezpieczeniowych w Polisa Życie Ubezpieczenia Sp. z o. o.

Pan Jakub Ickiewicz w okresie od 2014 do 2015 zajmował w Deutsche Bank, Concordia Finance oraz Open Finance doradztwem inwestycyjnym, sprzedażą produktów kredytowych i aktywnym pozyskiwaniem klientów systemem rekomendacyjnym.

Pan Jakub Ickiewicz biegle włada językiem angielskim.

Pan Jakub Ickiewicz poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Spółki informuje, że nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Bartłomiej Gajecki złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego w spółkach energetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Pan Bartłomiej Gajecki pełnił nadzór nad finansami spółek działających w branży inwestycyjnej, nieruchomościowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej i gazowej,

Pan Bartłomiej Gajecki był odpowiedzialny za wykonywanie założeń, tworzenie i nadzór nad wykonaniem jednostkowych budżetów, współpracą z biurami rachunkowymi i audytorami a także za prowadzenie sprawozdawczości finansowej publikowanej na GPW w Warszawie.

Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe:

– Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu, specjalizacja – zarządzanie finansami przedsiębiorstw

– Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Studia MBA,

– kurs ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants) – w trakcie.

Pan Bartłomiej Gajecki biegle włada językiem angielskim.

Pan Bartłomiej Gajecki poinformował Zarząd Spółki, że jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki