Nabycie znacznego pakietu akcji

Nabycie znacznego pakietu akcji

Nabycie znacznego pakietu akcji

Numer: EBI 18/2010 Data: 18/03/2010

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, spółka W Investments Limited z siedzibą na Cyprze, poinformowała, że w dniu 12 marca 2010 r. nabyła w drodze czynności cywilnoprawnej, umowy kupna-sprzedaży, 3.200.000 akcji serii C Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 3.200.000 zł, reprezentujących 10,88 % kapitału zakładowego Tele-Polska Holding S.A., osiągając 33 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. W Investments Limited w przedmiotowym piśmie poinformowało, że nie ma podmiotów zależnych, posiadających akcje Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu