Korekta skonsolidowanego raportu rocznego i sprawozdania zarząd grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego i sprawozdania zarząd grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego i sprawozdania zarząd grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020

Numer: ESPI 13/2021 Data: 28/05/2021

Data sporządzenia raportu:

28 maj 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat raportu:

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego i sprawozdania zarząd grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020

Treść raportu:

Zarząd spółki ONE Spółka Akcyjna _dalej Spółka lub Emitent_ przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok, przekazanego przez Spółkę w dniu 26 maja 2021 r.
Emitent wskazuje poniżej przedmiot i charakter tych korekt.

W skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r., zaistniały następujące korekty:
– w pkt. 4 w pozycji dot. uzgodnienia wartości bilansowej wartości firmy na początek i na koniec okresu sprawozdawczego Spółka podała „W wyniku rozliczeń powstała wartość firmy w kwocie 2.933 tys. zł. Na dzień bilansowy 31.12.2020 w wyniku dokonania testu na utratę wartości firmy dokonano pełnego jej odpisu w wysokości 2.933 tys. zł.”, a powinna wskazać „W wyniku rozliczeń powstała wartość firmy w kwocie 2.933 tys. zł. Na dzień bilansowy 31.12.2020 dokonano pełnego jej odpisu w wysokości 2.933 tys. zł.”
– w pkt. 61 została podana informacja, że nie wystąpiły pożyczki udzielone członkom Zarządu,
a powinna znajdować się w tym miejscu następująca informacja: „w 2020 roku Spółki zależne Emitenta udzieliły pożyczki w wysokości 310 tys. zł”.

Korekty wystąpiły również w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 rok:
– w pkt 5 – w opisie przychodów podano 15 666 tys. zł, a powinno być 15 502 tys. zł,
– pkt 9.1 – suma subwencji otrzymanych przez Spółki z Grupy została podana w kwocie 247 tys. zł,
a prawidłowa kwota to 383 tys.,
– pkt. 24.2 wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania podane było w wysokości 55 tys. zł,
a powinno być 54 tys. zł.
– pkt 26 – w charakterystyce struktury aktywów i pasywów zostało podane, że wartość kredytów i pożyczek długoterminowych jest równa 8 659 tys. zł, a powinno być wskazane, że wartość kredytów i pożyczek krótkoterminowych jest równa 8 659 tys. zł.

Wszelki pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 r. i Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2020 r. zostały przedstawione prawidłowo i nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.