Korekta numeracji raportu bieżącego

Korekta numeracji raportu bieżącego

Korekta numeracji raportu bieżącego

Numer: ESPI 2/2016 Data: 08/01/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. informuje, że w raporcie bieżącym z dnia 8.01.2016 r. dotyczącym „Zawarcia umowy znaczacej” oznaczonym nr „1/2015” wystapiła oczywista pomyłka redakcyjna w oznaczeniu numeru raportu.

  • Było: raport bieżący „1/2015”
  • Powinno być: raport bieżący „1/2016”

W pozostałym zakresie, treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe oraz §6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu