Komercyjne uruchomienie sprzedaży energii elektrycznej przez Grupę Kapitałową TPH

Komercyjne uruchomienie sprzedaży energii elektrycznej przez Grupę Kapitałową TPH

Komercyjne uruchomienie sprzedaży energii elektrycznej przez Grupę Kapitałową TPH

Numer: EBI 21/2013 Data: 21/10/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż spółka zależna Emitenta, Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. zakończyła pilotażową sprzedaż oraz testowanie przyjętego modelu biznesowego i rozpoczęła komercjalizację projektu związanego ze sprzedażą energii na pełną skalę. Emitent informował o projekcie oraz zamiarze wejścia w nowy obszar działalności przy okazji nabycia spółki Polskiej Energetyki Pro Sp. z o.o. (dawniej Polska Energia Pro Sp. z o.o.) raport bieżący EBI 37/2012 z 29.11.2012 oraz w raportach okresowych EBI 17/2013 z 14.08.2013, EBI 12/2013 z 10.05.2013 oraz prospekcie emisyjnym przygotowanym na potrzeby oferty emisji akcji serii E.

Działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej w charakterze alternatywnego sprzedawcy realizowana będzie przede wszystkim przez Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. a adresowana będzie głównie do odbiorców indywidualnych, gospodarstw domowych (tzw. taryfa G). Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. posiada koncesję Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31.12.2030 r. oraz szereg umów zawartych z partnerami umożliwiającymi prowadzenie działalności w pełnej skali, przede wszystkim umowę z podmiotem bilansującym oraz komplet umów z regionalnymi dystrybutorami energii tzw. GUD-y (Generalna Umowa Dystrybucyjna). Do sprzedaży energii elektrycznej jest także w pełni przygotowana inna spółka zależna Emitenta – TelePolska Sp. z o.o., zarówno od strony formalnej, jak i operacyjnej.

Zarząd Emitenta wyraża przekonanie o możliwym sukcesie na nowym rynku które opiera zarówno na przeprowadzonych analizach, jak i dotychczasowych doświadczeniach w zakresie procesu sprzedaży do odbiorcy masowego usług telekomunikacyjnych. Zarząd Emitenta zidentyfikował szereg analogii pomiędzy liberalizowanym rynkiem telekomunikacyjnym oraz energetycznym (realizowane modele biznesowe są zbliżone, zaś praktyka obsługi klienta masowego jest niemal identyczna). Nowe przedsięwzięcie Grupa Kapitałowa Emitenta zamierza finansować ze środków wypracowanych z działalności Grupy.

Działalność w zakresie sprzedaży ma przynieść do końca 2015 roku ok. 150.000 nowych klientów w tym obszarze. Skala przedsięwzięcia będzie miała znaczący i coraz istotniejszy wpływ na wyniki finansowe Emitenta w kolejnych latach. W związku z powyższym, Emitent planuje w najbliższym czasie dokonać aktualizacji prognoz finansowych na lata 2013-2015, co nastąpi osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Par. 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent