Istotne transakcje spółki

Istotne transakcje spółki

Istotne transakcje spółki

Numer: ESPI 16/2018 Data: 24/04/2018

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Temat raportu:

Istotne transakcje spółki

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku dotyczącego pozyskania krótkoterminowego finansowania dłużnego niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2018 roku Spółka dokonała jego częściowej spłaty w kwocie 9.491.727,00 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i zero groszy). Spłata nastąpiła w drodze świadczenia w miejsce wykonania (cessio in solutum), poprzez przeniesienie (cesję) na rzecz wierzyciela Spółki, zamiast dokonania na jego rzecz zapłaty w gotówce, wierzytelności przysługujących Spółce względem jej dłużników, w łącznej kwocie w wysokości 9.520.905,00 zł (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięć złotych i zero groszy).

W następstwie powyższego przeniesienia (cesji) wierzytelności Spółka została zwolniona z obowiązku świadczenia na rzecz dotychczasowego wierzyciela kwoty w wysokości 9.491.727,00 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i zero groszy). Jednocześnie, o kwotę 9.520.905,00 zł (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięć złotych i zero groszy, zmniejszyła się suma wierzytelności przysługujących Spółce względem jej dłużników.

Dodatkowo Spółka podpisała w tym samym dniu dwie umowy przekazu na podstawie których doszło do spłaty zobowiązań wekslowych Spółki na łączną kwotę 4.431.437,00 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych i zero groszy) wierzytelnościami Spółki o łącznej wartości 4.940.250,00 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy).

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki  – Prezes Zarządu Spółki