Istotna transakcja

Istotna transakcja

Istotna transakcja

Numer: ESPI 5/2018 Data: 02/03/2018

Data sporządzenia raportu:

2 marca 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Istotna transakcja

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł umowę sprzedaży, na podstawie której Emitent nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, o łącznej powierzchni 3,4 tys. metrów kwadratowych. Ustalona cena sprzedaży wyniosła 20.295.000,00 złotych brutto, z czego kwota 16.500.000,00 złotych została zapłacona przed zawarciem umowy, natomiast pozostała cześć ceny zostanie zapłacona najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Strony Umowy wykonanie wzajemnych obowiązków, co do wydania nieruchomości oraz co do zapłaty pozostałej części ceny, poddały egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego. Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Emitent uznał umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki