Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 34/2021 Data: 23/12/2021

Data sporządzenia raportu:

23 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym zawarł umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z dnia 29 listopada 2021 r. (dalej „Umowa Sprzedaży”) nieruchomości, będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 20/3  o obszarze 3.267,00 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym numer 0613, nazwa 5-06-13 przy ulicy Szwoleżerów, w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, województwie mazowieckim (dalej „Nieruchomość”), oddanej Emitentowi do użytkowania do dnia 30 czerwca 2097 roku, za ceną 31.000.000 zł netto, tj. za cenę 38.130.000 zł brutto.

O zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Emitent informował raportem bieżącym ESPI 31/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

O nabyciu prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej Nieruchomości Emitent informował raportem bieżącym nr ESPI 5/2018 w dniu 02 marca 2018 r.

Zawarcie Umowy Sprzedaży było możliwe z uwagi na to, iż Prezydent m.st. Warszawy oświadczył, że nie korzysta z prawa pierwokupu przysługującego m.st. Warszawa z mocy art. 109 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 65/ o czym Prezydent m.st. Warszawy pismem z dnia 22 grudnia 2021 r. poinformował notariusza, przed którym sporządzona została warunkowa umowa sprzedaży Nieruchomości.

Cena za nabycie Nieruchomości ma zostać zapłacona przez nabywcę Nieruchomości w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży na rachunek bankowy Emitenta, wskazany w Umowie.

Strony Umowy Sprzedaży wykonanie wzajemnych obowiązków, co do wydania nieruchomości oraz co do zapłaty ceny, poddały egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego. Umowa Sprzedaży nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

W związku z podpisaną Umową Sprzedaży, Spółka dokonała korekty wartości Nieruchomości w swoich księgach na dzień 30.09.2021 r. do wartości godziwej, tj. do kwoty netto wynikającej z ustalonej ceny sprzedaży, tj. do kwoty 31.000.000 zł. Różnica pomiędzy dotychczasową wartością Nieruchomości w księgach Emitenta (48.325.000 zł), a ceną sprzedaży (31.000.000 zł) obciążyła wynik Emitenta za 3 kwartał 2021 roku i zaprezentowana została w pozycji pozostałe koszty operacyjne, samo zaś aktywo, zgodnie z MSSF 5 zaprezentowano w Raporcie za 3 kwartał 2021 w pozycji „aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży”  w wartości godziwej.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu