Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 32/2021 Data: 11/12/2021

Data sporządzenia raportu:

11 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym Spółka sprzedała do spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100 % udziałów, wszystkie udziały Spółki posiadane w spółce Flexcom Sp. z o.o.

O nabyciu spółki Flexcom Sp. z o.o. Spółka informowała raportem bieżącym nr ESPI 03/2020 z dnia 10.01.2020 r. w związku z dokonanym połączeniem ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Na podstawie powyższej umowy Spółka, w dniu wczorajszym zbyła prawo własności 100 (stu) udziałów w kapitale zakładowym Flexcom Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł  (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), uprawniających do wykonywania 100 (stu) głosów w Flexcom Sp. z o.o. (100% ogólnej liczby głosów), wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Powyższe udziały Flexcom Sp. z o.o. zostały zbyte przez Spółkę za cenę w wysokości 1.000.0000,00 zł.

Cena ma zostać zapłacona przez sprzedającego na  rzecz Spółki w terminie 7 dni.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Spółka uznała umowę za istotną ze względu na zbycie podmiotu, który był przedmiotem dotychczasowej strategii działalności i rozwoju Spółki, jak również z uwagi na jej wartość.

W związku z sytuacją na rynku telekomunikacyjnym oraz z sytuacją na rynku energii elektrycznej i znaczącym hurtowym wzrostem energii elektrycznej Zarząd Spółki przewiduje w niedalekiej przyszłości sprzedaż posiadanych udziałów w pozostałych Spółkach oraz opracowanie nowej strategii działalności Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu