Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 27/2021 Data: 19/11/2021

Data sporządzenia raportu:

19 listopada 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent pozyskał krótkoterminowe finansowanie dłużne w wysokości 4.650.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Emitenta z tytułu pozostałej niezapłaconej ceny za nabycie udziałów w spółce Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., o którym Emitent informował m. in. raportem bieżącym nr ESPI 24/2019 z dnia 12/11/2019. Termin zwrotu środków pieniężnych został określony na 30 czerwca 2022 r. Oprocentowanie zostało ustalone na 8 % w skali roku. Odsetki będą płatne przy wykupie weksla. Zarząd Emitenta nie ustanowił żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Warunki udzielenia finansowania nie odbiegają od standardów rynkowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki