Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 3/2023 Data: 01/02/2023

Data sporządzenia raportu:

1 lutego 2023 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w skład której wchodzą między innymi prawa i obowiązki wynikające z umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami energii elektrycznej w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Cena sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa została określona na kwotę: 323 402,26 zł i obejmuje zdyskontowaną wartość umów sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o koszty osobowe związane z obsługą tych umów, środki pieniężne znajdujące się na przenoszonym rachunku bankowym oraz wartość przenoszonych środków trwałych.

Cena sprzedaży zostanie zapłacona przez kupującego w terminie 7 dni od podpisania umowy przelewem na rachunek bankowy Spółki.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Spółka potraktowała zawarcie umowy za istotne z uwagi na to, iż zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje znaczny spadek przychodów Spółki od 1 marca 2023 r. Jednocześnie nie spowoduje to zmniejszenia zysku Spółki, z uwagi na to, iż umowy te, w związku z uchwaleniem przez ustawodawcę ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie  wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. z dnia 27 października 2022 r. przewidują marżę brutto z przenoszonych umów w wysokości 3 % przy bardzo niekorzystnym cyklu konwersji kapitału wynoszącym ok. 65 dni.

Spółka zamierza w najbliżej przyszłości znacząco zmniejszyć działalność na rynku energii elektrycznej, który poprzez zmiany ustawodawcze oraz okoliczności zewnętrzne związane z sytuacją spowodowaną wojną na Ukrainie stał się rynkiem podwyższonego ryzyka.

Pomimo zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółka będzie nadal kontynuowała działalność koncesjonowaną na rynku energii elektrycznej.

Jednocześnie Zarząd Spółki z uwagi na dużą niepewność na rynku energii elektrycznej oraz ingerencję ustawodawcy m.in. polegającą na obowiązku ustawowym korekt znaczącej części faktur sprzedażowych wystawionych w 2022 r. bez jednoczesnej gwarancji bezzwłocznego pokrycia kwoty wynikającej z tych korekt rozpoczął przygotowania nowej strategii działalności Spółki w przyszłości.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Gajecki – Prezes Zarządu Spółki