Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 20/2022 Data: 15/06/2022

Data sporządzenia raportu:

15 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (dalej Zamawiający) umowę, której przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego.

Szacunkowe wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy przysługujące Emitentowi ustalone zostało na poziomie 8 736 800 zł netto (9 173 640,00 zł brutto). Umowa została zawarta na 12 miesięcy, tj. od 05.07.2022 r. do 04.07.2023 r.

W ramach umowy przewidziane zostały potencjalne kary umowne przysługujące Zamawiającemu.

Emitent jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w przypadku:

– odstąpienia od umowy przez Emitenta, w tym odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, z przyczyn dotyczących Emitenta,

– odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w tym odstąpienia od niezrealizowanej części umowy, z przyczyn dotyczących Emitenta, a w szczególności w przypadku nierealizowania dostawy przez Emitenta.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto, przysługującego Emitenta. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
Warunki zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów w branży.

Niniejsza umowa została uznana za istotną z uwagi na jej wartość, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a także wpływ na wyniki finansowe w roku obrotowym 2022/2023.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki