Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 5/2022 Data: 18/01/2022

Data sporządzenia raportu:

18 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż Emitent udzielił finansowania krótkoterminowego w formie pożyczki w kwocie 3,8 mln zł. Termin spłaty został określony na 30 czerwca 2022 r. Oprocentowanie zostało określone na 9 % w skali roku. Pożyczka została zabezpieczona wekslem.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki