Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 39/2021 Data: 28/12/2021

Data sporządzenia raportu:

28 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podpisał umowę sprzedaży udziałów w spółce pod firmą Telekomunikacja dla Ciebie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Telekomunikacja dla Ciebie”).

Na podstawie powyższej umowy Spółka z dniem dzisiejszym sprzedała prawo własności 100 udziałów w kapitale zakładowym Telekomunikacja dla Ciebie, o wartości nominalnej 50,00 zł  każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, uprawniających do wykonywania 100 głosów (100% ogólnej liczby głosów) wraz z wszelkimi prawami wynikającymi z tych udziałów. Udziały w spółce Telekomunikacja dla Ciebie zostały zbyte przez Spółkę za cenę w wysokości 2.500.000,00 zł.

Część ceny w wysokości 937.500,00 zł zostanie zapłacona przez kupującego na rzecz Spółki w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. Pozostała część ceny w kwocie 1.562.500,00 zł zostanie zapłacona przez kupującego na rzecz Spółki w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a pozostałe jej warunki nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Spółka uznała ww. umowę za istotną ze względu na, iż spółka Telekomunikacja dla Ciebie wchodziła w skład grupy kapitałowej oraz z uwagi na wartość transakcji.

Spółka Telekomunikacja dla Ciebie została objęta odpisem 100 % wartości jej nabycia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki