Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 35/2021 Data: 23/12/2021

Data sporządzenia raportu:

23 grudnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż Emitent pozyskał krótkoterminowe finansowanie dłużne w wysokości 3.500.000 zł, z przeznaczeniem na działalność operacyjną, w szczególności na zakup energii elektrycznej na rynku bilansującym. Podmiot finansujący może zażądać zwrotów środków w każdym momencie. Oprocentowanie zostało ustalone na 8 % w skali roku. Odsetki będą płatne przy wykupie weksla. Zarząd Emitenta nie ustanowił żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Warunki udzielenia finansowania nie odbiegają od standardów rynkowych.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki