Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Numer: EBI 1/2011 Data: 03/01/2011

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 3 stycznia 2011 roku od Członka Zarządu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach nabycia akcji Emitenta przez Członka Zarządu.

Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu w okresie od 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 r. dokonał nabycia łącznie 3.600 akcji Emitenta, po średniej cenie jednostkowej 2,04 zł za jeden walor. Łączna wartość wszystkich transakcji nie osiągnęła równowartości kwoty 5.000,00 EURO.

Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent