Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Numer: ESPI 2/2010 Data: 18/03/2010

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji nabycia akcji Tele-Polska Holding S.A. serii C przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej.

Z przekazanej informacji wynika, że ww. podmiot w dniu 12 marca 2010 r. dokonał nabycia w drodze czynności cywilnoprawnej, umowy kupna – sprzedaży, łącznie 3.200.000 akcji serii C, po cenie jednostkowej 2,25 zł za jeden walor.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawa o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu