Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Numer: ESPI 2/2009 Data: 28/12/2009

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 grudnia 2009 roku od Członka Zarządu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach nabycia praw do akcji Tele-Polska Holding S.A. serii D przez Członka Zarządu.

Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu Emitenta w dniach 23-28 grudnia 2009 r. dokonał nabycia łącznie 750 praw do akcji serii D, po średniej cenie jednostkowej 1,92 zł za jeden walor. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.
Podstawa prawna:  art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.
Osoby reprezentujące spółkę:
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu