Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Numer: ESPI 12/2012 Data: 12/12/2012

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcji zbycia akcji Tele-Polska Holding S.A. przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej. Z przekazanej informacji wynika, że ww. podmiot w dniu 25.10.2012 r. dokonał w drodze czynności cywilnoprawnej, umowy kupna – sprzedaży, zbycia 14.700 akcji Emitenta, po cenie jednostkowej 1,50 zł za jeden walor. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent