Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Numer: ESPI 10/2012 Data: 01/12/2012

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30 listopada 2012 roku od Członka Zarządu Spółki, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez Członka Zarządu. Z przekazanej informacji wynika, że Członek Zarządu Emitenta w dniu 28.11.2012 r. dokonał zbycia łącznie 6.000 akcji Emitenta, po średniej cenie jednostkowej 2,91 zł za jeden walor. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent