Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu

Numer: EBI 31/2014 Data: 12/06/2014

Zarząd spółki Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000320565, z kapitałem zakładowym w wysokości 29.400.000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP: 526–27–25–362 (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 12 czerwca 2014 r.), mając na względzie sprawy umieszczone w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., które dotyczą m.in. zmian Statutu, przedstawia poniżej proponowane zmiany Statutu:

Proponowana zmiana Statutu polegać będzie na tym, iż po § 91 Statutu zostaje dodany § 92 w następującym brzmieniu:

„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 22.050.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.

2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.

4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w część prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru) związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (według stanu prawnego na dzień 20 czerwca 2012 r.).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu