Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu

Informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu

Numer: ESPI 18/2016 Data: 01/05/2016

Zarząd spółki pod firmą: Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000320565, z kapitałem zakładowym w wysokości 31.616.102 złotych, wpłaconym w całości, NIP: 526–27–25–362 (dalej jako: „Spółka”), mając na względzie sprawy umieszczone w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2016 r., które dotyczą m.in. zmian Statutu, przedstawia poniżej proponowane zmiany Statutu:

Proponowana zmiana Statutu dotyczy § 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Polish Services Group spółka akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy: „PSG S.A.”

Proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:
Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Financial Assets Management Holding S.A.” Spółka może używać skrótu firmy: FAMH S.A.”

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu