Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: ESPI 23/2019 Data: 12/11/2019

Data sporządzenia raportu:

12 listopada 2019 roku

 

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe

  • 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Temat raportu:

Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionego po przerwie w dniu 12 listopada 2019 r.

 

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowione po przerwie w dniu 12 listopada 2019 r., postanowiło o zarządzeniu drugiej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Obrady po drugiej przerwie zostaną wznowione w dniu 13 listopada 2019 roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej w Warszawie przy ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas obrad w dniu dzisiejszym, nie podjęło żadnej uchwały, ani nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Nie zgłoszono również żadnych projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lecz nie zostały podjęte. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym pod głosowanie nie poddano żadnych dokumentów.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki