Decyzja Prezesa UKE wobec spółki zależnej Emitenta

Decyzja Prezesa UKE wobec spółki zależnej Emitenta

Decyzja Prezesa UKE wobec spółki zależnej Emitenta

Numer: EBI 31/2013 Data: 03/12/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) powziął informacje, że podmiot zależny Emitenta TelePolska Sp. z o.o. otrzymała decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o nałożeniu na nią kar w łącznej wysokości 1.936.840,10 zł za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 4 a Prawa telekomunikacyjnego poprzez zawieranie po 21 stycznia 2013 r. z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony, których początkowy okres obowiązywania był dłuższy niż 24 miesiące.

Komentarz Zarządu Emitenta

Zarząd spółki TelePolska Sp. z o.o. oraz również zarząd Emitenta nie zgadzają się z treścią decyzji Prezesa UKE. Zarząd Emitenta traktuje ją jako stanowisko w sprawie, która ostatecznie zostanie rozstrzygnięta przez właściwy sąd. Doręczona spółce zależnej Emitenta decyzja jest nieprawomocna a TelePolska Sp. z o.o. będzie odwoływać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Decyzja zawiera szereg stwierdzeń, które w ocenie zarządu TelePolska Sp. z o.o. mogą stanowić podstawę do postawienia w odwołaniu szeregu zarzutów kwestionujących prawidłowość wydanej decyzji.

Zdaniem TelePolska Sp. z o.o. obowiązek wynikający z art. 56 ust. 4 a Prawa telekomunikacyjnego był przez nią realizowany zgodnie z obowiązującym prawem.

 

TelePolska Sp. z o.o. nie zgadza się ze stawianymi zarzutami, iż po 21 stycznia 2013 r. nie mogła zawierać z konsumentami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas określony, których początkowy okres obowiązywania był dłuższy niż 24 miesiące.

Zdaniem TelePolska Sp. z o.o. przepis art. 56 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego był objęty 5-miesięcznym vacatio legis i powinien być stosowany najpóźniej od 21 czerwca 2013 r. TelePolska Sp. z o.o. zaczęła stosować ten przepis od maja 2013 r.

TelePolska Sp. z o.o. posiada opinie prawne autorytetów w dziedzinie prawa, prof. dr hab. Wojciecha Kocota oraz prof. dr hab. Adama Brzozowskiego, które potwierdzają, iż TelePolska Sp. z o.o. miała 5-miesięczny okres na dostosowanie umów z abonentami do zmienionego Prawa telekomunikacyjnego.

Zarzuty o braku współpracy z Prezesem UKE oraz o dokonaniu zmian w dokumentach na skutek wszczęcia postępowania karnego przez UKE są niezgodne z rzeczywistością. Idąc naprzeciw oczekiwaniom Prezesa UKE TelePolska Sp. z o.o. zmieniła abonentom, którzy w okresie 22 stycznia 2013 r. do maja 2013 r. mieli zawarte umowy na czas określony 26 miesięcy, czas trwania ich umów do 24 miesięcy oraz umożliwiła wszystkim abonentom, którzy nie wyrazili na to zgody możliwość wypowiedzenia zawartych umów bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.

 

Sama wysokość kary (2,5 % rocznego przychodu TelePolska Sp. z o.o.) wskazuje, iż jest ona całkowicie niewspółmierna do ewentualnych naruszeń Prawa telekomunikacyjnego.

Decyzja Prezesa UKE nie będzie miała wpływu na skonsolidowane prognozy finansowe na rok 2013 zaprezentowane przez Emitenta zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 22/2013 z dnia 21.10.2013 r. Spółka zależna Emitenta nie będzie tworzyła rezerwy finansowej w związku z ww. decyzją Prezesa UKE. Emitent podtrzymuje możliwość realizacji wszystkich podanych w raporcie parametrów finansowych na rok 2013.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent