Historia operacji na akcjach

Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie Tele-Polska Holding S.A. (TPH)

Spółka zadebiutowała na Rynku Równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 7 lipca 2014 roku. Do obrotu zostało wprowadzonych 2.216.102 praw do akcji serii E. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 2,14 zł. Kurs odniesienia wynosił 2,15 zł. Debiut na rynku głównym GPW oznaczał także przeniesienie notowanych akcji z rynku alternatywnego NewConnect. Relacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z debiutu tutaj.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 2 grudnia 2009 roku. Do obrotu zostało wprowadzonych 400.000 praw do akcji. Kurs otwarcia w dniu debiutu wyniósł 4,25 zł o 136% proc. więcej, niż wynosił kurs odniesienia (1,80 zł). Relacja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z debiutu tutaj.

Dywidenda

Zobacz politykę dywidendy tutaj.

Podział akcji (tzw. split)

Nie wystąpił.

Kolejne emisje akcji

  • seria A - 14 000 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł
  • seria B - 10 500 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł
  • seria C -  4 500 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł
  • seria D -  400 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł (cena emisyjna 1,80 zł)
  • seria E - 2 216 102 akcji o wartości nominalnej 1 zł (cena emisyjna 2,15 zł)

Łączna liczba akcji wszystkich serii - 31 616 102

Informacje dodatkowe dot. emisji akcji

  • Akcje Serii A zostały wyemitowane na podstawie postanowień statutu Emitenta w procesie przekształcenia Emitenta. Akcje te objęli wspólnicy Spółki w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym przekształcanej Spółki. Uchwała nr 1 w sprawie przekształcenia Spółki oraz przyjęcia Statutu Spółki przekształconej została sporządzona w formie aktu notarialnego w dniu 27 listopada 2008 roku.
  • Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie art. 431 §1 w zw. z art. 444, art. 446 oraz 447 §1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §9 statutu Spółki Uchwałą Zarządu Tele-Polska Holding S.A. nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.500.000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej w dniu 04 marca 2009 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego.
  • Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie art. 431 §1 kodeksu spółek handlowych Uchwałą  nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 10 kwietnia 2009 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 10 czerwca 2009 roku.
  • Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie art. 431 §1 kodeksu spółek handlowych Uchwałą  nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 10 czerwca 2009 roku. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego.
  • Akcje serii E zostały wyemitowane w związku z przeprowadzoną publiczną ofertą akcji i przeniesieniem notowań Spółki z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Skup akcji własnych

Dotychczas Emitent nie przeprowadzał skupu wlasnych akcji.

Wezwania

Emitent nie odnotował wezwań.

Przymusowy wykup

Zdarzenie nie wystąpiło.