Słownik pojęć

Taryfa – stosowany przez Sprzedawcę zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, na którego podstawie rozliczana będzie sprzedaż i dostarczanie Paliwa gazowego Odbiorcy, wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców, w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne
Adres Punktu Poboru Paliwa gazowego – wskazany przez Odbiorcę obiekt do którego będzie dostarczane Paliwo gazowe
Dane pomiarowo-rozliczeniowe – dane zużycia Paliwa gazowego przekazywane przez OSD, na podstawie których następuje rozliczenie Paliwa gazowego zużytego przez Odbiorcę w ramach Umowy
Generalna Umowa Dystrybucji – Umowa zawarta pomiędzy OSD a Sprzedawcą określająca wzajemne prawa i obowiązki stron w celu realizacji zawartych przez Sprzedawcę z Odbiorcami Umów kompleksowych dostarczania Paliwa gazowego
IRiESD – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez OSD i wprowadzana przez niego do stosowania, zamieszczona na stronie internetowej OSD
Odbiorca – konsument w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 późn. zm.), („KC”), który na podstawie zawartej Umowy kupuje od Sprzedawcy Paliwo gazowe wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwach domowych oraz obiektach związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych
Okres rozliczeniowy – ustalony w Taryfie przedział czasu, będący podstawą do rozliczenia Odbiorcy za dostarczony gaz, okres między dwoma kolejnymi Odczytami rozliczeniowymi Układu pomiarowo – rozliczeniowego, za który Odbiorca dokonuje płatności za dostarczone przez Sprzedawcę Paliwo gazowe, szczegółowo wskazany na fakturze
Odczyt kwalifikacyjny – Jest to odczyt OSD wykonywany w terminie, w którym – na danym obszarze – wykonywane są odczyty dla odbiorców z grup taryfowych, dla których przewiduje się jeden odczyt OSD w ciągu roku (rok umowny)
Odczyt sprawdzający – Jest to odczyt wskazania układu pomiarowego dokonany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Sprzedawcę na zlecenie Klienta w celu weryfikacji Odczytu Odbiorcy. Odczyt sprawdzający nie stanowi kontroli układu pomiarowego
Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się działalnością w zakresie dystrybucji Paliwa gazowego, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę Sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi odpowiednio do obszaru działania, z którym Sprzedawca ma zawartą Umowę o świadczenie usług dystrybucji gazu
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem Paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi, działające pod firmą: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie
Paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy grupy E
Standardowy profil zużycia – zbiór danych o przeciętnym zużyciu Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach gazowych przez grupę odbiorców o zbliżonej charakterystyce poboru Paliwa gazowego
Układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów ilości pobranego z Sieci gazu i dokonywania rozliczeń za Paliwo gazowe w jednostkach objętości lub jednostkach energii