Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 20.12.2012 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 20.12.2012 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. na dzień 20.12.2012 r.

Numer: ESPI 9'/2012 Data: 23/11/2012

Zarząd spółki pod firmą: Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000320565, z kapitałem zakładowym w wysokości 29.400.000,00 złotych wpłaconym w całości, NIP: 526–27–25–362 (dalej jako: \”Spółka\”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 grudnia 2012 r., na godzinę 12:00, w sali konferencyjnej w kancelarii prawnej KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni sp. p. w Warszawie (00-679) przy ul. Wilczej 46, II piętro.

Podstawa prawna:

art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.

Pliki do pobrania: