Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: ESPI 17/2019 Data: 03/10/2019

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „NWZ” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu Spółka przekazuje również treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidziano podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. Zmianie będą podlegały § 1 oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, przy czym treść proponowanych zmian Statutu przedstawiona jest szczegółowo w załączniku zawierającym treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad NWZ.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące NWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na NWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tphsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu Spółki