Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Numer: ESPI 5/2016 Data: 11/03/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołała z dniem 11.03.2016 r. Pana Kamila Łysika na stanowisko Prezesa Zarządu. Obecna kadencja zarządu Spółki upływa z dniem 15 czerwca 2017 r.

Pan Kamil Łysik, ur. 1982 r., posiada wykształcenie wyższe, studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest absolwentem studiów magisterskich Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Ukończył również podyplomowe studia Zarządzanie Nieruchomościami, Instytutu Doradztwa Majątkowego i uzyskał licencję zarządcy nieruchomości.

Pan Kamil Łysik, posiada doświadczenie biznesowe w zakresie rynku oraz zarządzania nieruchomościami. Obecnie pełni funkcje Prezesa Zarządu w spółkach Wood Stream Sp. z o.o., ADM Factory Sp. z o.o. oraz ADM Progres Sp. z o.o. zajmujących się m.in. rozwijaniem technologii niskoemisyjnych procesów przetwarzania substancji organicznych i mineralnych dla energetyki i rolnictwa. W przeszłości Pan Kamil Łysik był pracownikiem Polskiego Domu Inwestycyjnego (2005-2008), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy (02.2008-10.2009), zajmował stanowisko analityka rynku nieruchomości w redNet Consulting (11.2009-03.2011) oraz starszego analityka rynku nieruchomości w redNet Property Group.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Kamil Łysik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej. Nie został także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Kamil Łysik nie jest karany.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu