Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Numer: ESPI 5/2019 Data: 26/03/2019

Podstawa prawna raportu:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe;

§ 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Zmiany w Zarządzie Spółki

Treść raportu:

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w dniu 26 marca 2019 roku, powołała do Zarządu Spółki Pana Leszka Wiśniewskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Leszek Wiśniewski, ur. 1956, od 1978 roku prowadził przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją tekstyliów na rynek polski i zagraniczny. W latach 80. z sukcesem rozwijał firmę na rynku ogólnopolskim zatrudniając 250 osób. W latach 90. współpracował z takimi markami jak Adidas i Wilson prowadząc produkcję również na rynki eksportowe. Pan Leszek Wiśniewski od prawie 20 lat angażuje się także w branżę nieruchomości oraz zarządzanie inwestycjami kapitałowymi.

Pan Leszek Wiśniewski nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, a jego nazwisko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Leszek Wiśniewski – Prezes Zarządu