Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Zmiany w Zarządzie Spółki

Numer: ESPI 6/2016 Data: 11/03/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenia od dwóch Członków Zarządu Spółki w przedmiocie rezygnacji z dotychczas pełnionej funkcji. Od Pana Bernharda Friedla rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym, tj. na dzień 11 marca 2016 r. oraz od Pana Bartłomieja Gajeckiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem natychmiastowym, tj. na dzień 11 marca 2016 r. W obu oświadczeniach nie został wskazany powód rezygnacji z dotychczas pełnionej funkcji. W związku z ww. rezygnacjami dotychczasowych Członków Zarządu, Spółka reprezentowana jest jednoosobowo, przez Pana Kamila Łysika.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 21 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu