Zmiany w strukturze akcjonariatu

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Numer: ESPI 39/2018 Data: 30/10/2018

Data sporządzenia raportu:

30 października 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu:

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Spółki. W dniu 31 października 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki pod firmą Wheel Finance Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Nabywca”), że w dniu 26 października 2018 roku nabyła ona w drodze umowy sprzedaży akcji 36.064 (trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki. Na skutek transakcji zwiększył się udział Nabywcy w strukturze akcjonariatu Spółki. Przed zawarciem umów sprzedaży akcji, Nabywcy przysługiwało 8.066 (osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) (1.556.648 akcji przed procedurą ich scalenia) akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 4,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.066 (ośmiu tysięcy sześćdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Po zawarciu umów sprzedaży akcji Nabywcy przysługuje 44.130 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści) akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 26,94% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 44.130 (czterdziestu czterech tysięcy stu trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki