Zmiany w strukturze akcjonariatu

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Numer: ESPI 41/2018 Data: 15/11/2018

Data sporządzenia raportu:

15 listopada 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Spółki.

W dniu 15 listopada 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienia o bezpośrednim i pośrednim zbyciu akcji Spółki od następujących podmiotów: spółki pod firmą Baltic Bridge Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółki pod firmą PJW Holdings Limited z siedzibą w Nikozji oraz fundacji prawa maltańskiego W Family Foundation z siedzibą w Sliema.

Zgodnie z treścią pierwszego zawiadomienia w dniu 26 października 2018 roku Baltic Bridge Spółka akcyjna zawarła umowę sprzedaży 22.000 (dwudziestu dwóch tysięcy) akcji Spółki. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym. W dniu 13 listopada 2018 roku akcje Spółki objęte wyżej wskazaną umową sprzedaży, przysługujące Baltic Bridge Spółka akcyjna w Spółce, zostały wyksięgowane z rachunku maklerskiego Baltic Bridge Spółka akcyjna i tym samym zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim nabywcy. Wraz z chwilą wyksięgowaniem akcji uległ zmniejszeniu procentowy udział Baltic Bridge Spółka akcyjna w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem przeksięgowania akcji Spółki, Baltic Bridge Spółka akcyjna przysługiwało bezpośrednio 53.579 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) (10.370.081 akcji przed procedurą ich scalenia) akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 32,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.579 (pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (32,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Po przeksięgowaniu akcji Spółki, tj. od dnia 13 listopada 2018 roku, Baltic Bridge Spółka akcyjna przysługuje bezpośrednio 31.579 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 19,28% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 31.579 (trzydziestu jeden tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi od spółki pod firmą PJW Holdings Limited oraz fundacji W Family Foundation, podmiot W Family Foundation jest podmiotem dominującym wobec podmiotu PJW Holdings Limited, który to podmiot jest z kolei dominujący wobec spółki Baltic Bridge S.A.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od W Family Foundation w dniu 26 października 2018 roku spółka pośrednio zależna od W Family Foundation – tj. Baltic Bridge S.A. – zawarła umowy sprzedaży 22.000 (dwudziestu dwóch tysięcy) akcji Spółki. W dniu 13 listopada 2018 roku akcje Spółki objęte wyżej wskazaną umową sprzedaży, przysługujące pośrednio W Family Foundation w Spółce, zostały wyksięgowane z rachunku maklerskiego Baltic Bridge Spółka akcyjna i tym samym zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim nabywcy. Wraz z chwilą wyksięgowaniem akcji uległ zmniejszeniu pośredni, procentowy udział W Family Foundation w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od PJW Holdings Limited w dniu 26 października 2018 roku spółka pośrednio zależna od PJW Holdings Limited – tj. Baltic Bridge S.A. – zawarła umowy sprzedaży 22.000 (dwudziestu dwóch tysięcy) akcji Spółki. W dniu 13 listopada 2018 roku akcje Spółki objęte wyżej wskazaną umową sprzedaży, przysługujące pośrednio PJW Holdings Limited w Spółce, zostały wyksięgowane z rachunku maklerskiego Baltic Bridge Spółka akcyjna i tym samym zostały zaksięgowane na rachunku maklerskim nabywcy. Wraz z chwilą wyksięgowaniem akcji uległ zmniejszeniu pośredni, procentowy udział PJW Holdings Limited w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem przeksięgowania akcji Spółki, PJW Holdings Limited oraz W Family Foundation przysługiwało pośrednio 53.579 (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć) (10.370.081 akcji przed procedurą ich scalenia) akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 32,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 53.579 (pięćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (32,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Po przeksięgowaniu akcji Spółki, tj. od dnia 13 listopada 2018 roku, PJW Holdings Limited oraz W Family Foundation przysługuje pośrednio 31.579 (trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 19,28% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 31.579 (trzydziestu jeden tysięcy pięciuset siedemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z treścią każdego z trzech zawiadomień żaden z zawiadamiających nie zawierał żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Spółki. Żaden zawiadamiający nie posiada głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. Żaden z zawiadamiających nie posiada głosów z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy. Żaden z zawiadamiających nie planuje zwiększania lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki