Zmiany w strukturze akcjonariatu

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Numer: ESPI 40/2018 Data: 13/11/2018

Data sporządzenia raportu:

13 listopada 2018 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat raportu:

Zmiany w strukturze akcjonariatu

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Financial Assets Management Group Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że zmianie uległa struktura akcjonariatu Spółki.

Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Alec Yurievich Fesenko („Nabywca”), że w dniu 26 października 2018 roku nabył on pośrednio w drodze umowy sprzedaży akcji za pośrednictwem spółki pod firmą Wheel Finance Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie 36.064 (trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki. Na skutek transakcji zwiększył się udział pośredni Nabywcy w strukturze akcjonariatu Spółki. Przed zawarciem umów sprzedaży akcji, Nabywcy przysługiwało pośrednio 8.066 (osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) (1.556.648 akcji przed procedurą ich scalenia) akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 4,88% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 8.066 (ośmiu tysięcy sześćdziesięciu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (4,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Po zawarciu umów sprzedaży akcji Nabywcy przysługuje pośrednio 44.130 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści) akcji w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 26,94% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 44.130 (czterdziestu czterech tysięcy stu trzydziestu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bartłomiej Sergiusz Gajecki – Prezes Zarządu Spółki