Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Numer: ESPI 19/2016 Data: 05/05/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2016 r. Pierwotny termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. został wyznaczony na dzień 9 maja 2016 r. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. Aktualny termin przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. Spółki przypada na dzień 12 maja 2016 r.

Podstawa prawna: § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu