Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Numer: ESPI 22/2020 Data: 26/06/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż zmianie ulega termin publikacji jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2019.

Publikacje ww. raportów odbędą się w dniu 20 lipca 2020 roku.

Pierwotny termin publikacji ww. raportów ustalony na dzień 30 czerwca 2019 r. nie może zostać dochowany z uwagi na rozwiązanie umowy na badanie sprawozdań finansowych Spółki z Grupą Gumułka – Audyt Sp. z o.o. sp.k. spowodowanym sytuacją związaną z pandemią COVID-19 i w konsekwencji brakiem możliwości zbadania i przekazania sprawozdania finansowego zgodnie z harmonogramem określonym w zawartej umowie. Spółka informowała raportem bieżącym o rozwiązaniu niniejszej umowy.

Jednocześnie, w związku z wyborem przez radę nadzorczą Spółki w dniu 26 czerwca 2020 r. biegłego rewidenta POLSCY BIEGLI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-233), przy ul. Józefa Bema 87/3U, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000685057, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 4159 w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku; przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2020 roku; badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku; przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 30 czerwca 2021 roku Spółka jest zmuszona przesunąć termin publikacji ww. raportów na dzień 20 lipca 2020 r.

Pierwotna data publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r., zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 13/2020, ustalona była na dzień 30 czerwca 2020 r.

Terminy publikacji pozostałych raportów nie ulegają zmianie.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki