Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 5.06.2015 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 5.06.2015 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 5.06.2015 r.

Numer: ESPI 10/2015 Data: 15/05/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320565 (dalej jako: „Spółka” lub „Tele-Polska Holding S.A.”), informuje, iż w dniu 14 maja 2015 roku otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. W Investments S.A z siedzibą w Warszawie – posiadającego 14.698.362 akcji Spółki, stanowiących 46,49 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 5 czerwca 2015 r., na godzinę 15.00, w kancelarii prawnej: RKKW Kwaśnicki, Wrobel & Partnerzy, ul. Wilcza 46 (II piętro), 00-679 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) zwołanego raportem ESPI 7/2015.

W związku z tym Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH w zw. z art. 4021 i art. 4022 KSH przekazuje do wiadomości nowy porządek obrad ZWZ oraz ujednolicone projekty uchwał oraz ujednolicony wzór pełnomocnictwa po zmianach dokonanych wskutek wniosku akcjonariusza.

Do niniejszego raportu zostały załączone następujące dokumenty:

  1. Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1),
  2. Projekt ujednoliconych uchwał (załącznik nr 2),
  3. Ujednolicony wzór pełnomocnictwa (załącznik nr 3).

Podstawa prawna: art. 401 § 2 KSH w zw. z art. 4021 i art. 4022 KSH

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarzadu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: