Zmiana oferującego w ramach publicznej oferty akcji serii E

Zmiana oferującego w ramach publicznej oferty akcji serii E

Zmiana oferującego w ramach publicznej oferty akcji serii E

Numer: EBI 2/2014 Data: 16/01/2014

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 15.01.2014 r. Emitent rozwiązał umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. (DM BOŚ) określającą warunki współpracy w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem prospektu emisyjnego Spółki oraz oferowania akcji Emitenta w publicznej ofercie i ich wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Emitent informował o zawarciu ww. umowy 28.06.2012 raportem EBI nr 21/2012.

Jednocześnie, Emitent w dniu 15.01.2014 r. zawarł z Domem Maklerskim W Investments S.A. (DM WISA) z siedzibą w Warszawie umowę na aktualizację prospektu emisyjnego, przeprowadzenie oferty publicznej akcji i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku głównym GPW oraz pełnienie funkcji agenta emisji, obejmującą swym zakresem czynności realizowane wcześniej przez DM BOŚ. Pomiędzy Emitentem a DM WISA występują powiązania kapitałowe. W związku z powyższym Zarząd Emitenta podkreśla, iż ww. umowa została zawarta na zasadach rynkowych a warunki wynagrodzenia są wręcz korzystniejsze, niż w przypadku umowy z DM BOŚ.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent