Zmiana adresu Emitenta

Zmiana adresu Emitenta

Zmiana adresu Emitenta

Numer: ESPI 25/2021 Data: 30/09/2021

Data sporządzenia raportu:

30 września 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

5 pkt 1 w zw. z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Temat raportu:

Zmiana adresu Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym zarząd Emitenta podjął uchwałę o zmianie adresu emitenta z: Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa na: ul. Naruszewicza 27 lok. 2, 02-627 Warszawa.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki