Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie w przedmiocie zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów

Numer: ESPI 14/2014 Data: 07/08/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2014 roku, Zarząd Spółki otrzymał przekazane pocztą elektroniczną zawiadomienie od Erlizima Investments Limited z siedzibą w Larnace („Zawiadamiająca”), w sprawie zmniejszenia procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem:

a) zmniejszenie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2014 roku, w wyniku realizacji umowy sprzedaży 1.440.600 akcji Spółki, zawartej za pośrednictwem dom maklerskiego;

b) przed dokonaniem sprzedaży Zawiadamiająca posiadała 2.612.155 akcji Spółki, stanowiących 8,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.612.155 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,26% ogólnej liczby głosów w Spółce;

c) po dokonaniu sprzedaży, na dzień 5 sierpnia 2014 roku, Zawiadamiająca posiada 1.171.555 akcji Spółki, stanowiących 3,71% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.171.555 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,71% ogólnej liczby głosów w Spółce.

d) nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającej, które posiadają akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent