Zawarcie znaczących umów

Zawarcie znaczących umów

Zawarcie znaczących umów

Numer: ESPI 28/2016 Data: 30/09/2016

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 30.09.2016 r. Emitent podpisał 2 umowy zbycia znaczących aktywów na rzecz W Investments Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr.

Przedmiotem pierwszej umowy jest sprzedaż przez Emitenta 1.656.058 akcji zwykłych imiennych spółki Green S.A. z siedzibą we Wrocławiu za cenę 490.000 zł. Cena ma zostać zapłacona przez W Investments Holding Limited w terminie 2 dni od zawarcia umowy.

Przedmiotem drugiej umowy jest sprzedaż przez Emitenta 5.125 imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii A3 oraz 2.909 imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii A4 funduszu FinCrea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych wpisanego do rejestrów funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy dla m. st. Warszawy, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi 1173.

Cena sprzedaży jednego certyfikatu została ustalona na kwotę 411,07 zł.

Cena sprzedaży wszystkich certyfikatów będących przedmiotem umowy została określona na kwotę 3.302.496,28 zł. Zapłata ceny nastąpi w terminie 2 dni od zawarcia umowy.

Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi odpowiednio: akcje Green S.A. 3.163.068,87 zł, certyfikaty FinCrea 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych 8.302.490,35 zł.

Zbyte aktywa nie były przedmiotem zabezpieczeń.

Pozostałe warunki ww. umów z W Investments Holding Limited nie zawierają postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a W Investments Holding Limited nie ma żadnych powiązań.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 _MAR_ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Łysik – Prezes Zarządu