Zawarcie umowy znaczącej

Zawarcie umowy znaczącej

Zawarcie umowy znaczącej

Numer: ESPI 1/2016 Data: 08/01/2016

Zarząd Polish Services Group S.A („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 8 stycznia 2016 r. spółka zależna Emitenta TelePL Sp. z o.o. (dawniej: TelePolska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000085581, dokonała zbycia dwóch nieruchomości lokalowych o powierzchni 901m2 oraz 783m2 położonych w Warszawie, w budynkach przy ul. A. Naruszewicza 27 oraz ul. S. Żaryna 7. za kwotę, odpowiednio, 9,5 mln zł netto oraz 5,1 mln zł netto.

Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy A. Naruszewicza 27 w Warszawie została zrealizowana po cenie wyższej niż cena nabycia o 0,7 mln zł. Różnica ta wynika ze wzrostu wartości rynkowej nieruchomości m.in. po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby biurowe.

Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy S. Żaryna 7 w Warszawie została zrealizowana po cenie niższej niż cena nabycia o 1,9 mln zł. Różnica ta jest wynikiem sporządzonych wycen, oraz faktu, iż Emitent oraz Spółka zależna zrezygnowali z wykorzystania powierzchni biurowej na własne potrzeby a spółce zależnej Emitenta TelePL Sp. z o.o. nie udało się pozyskać najemców na oczekiwanych warunkach.

Łączna wartość obu transakcji wyniosła 14,6 mln zł netto. Nabywcą ww. nieruchomości jest spółka Petralink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena zostanie zapłacona w całości przelewem na rachunek Emitenta. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywającymi aktywa nie występują powiązania osobowe ani kapitałowe. Wartość ww. nieruchomości oraz samej transakcji przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium do uznania ich za aktywa znaczące.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż wskutek realizacji ww. transakcji spłacone zostaną całkowicie 2 kredyty zaciągnięte w Alior Bank S.A. na zakup ww. nieruchomości, a także zostanie zmniejszony zostanie z pierwotnej kwoty 15 mln zł do kwoty 10 mln zł kredyt nieodnawialny, o którym Emitent informował w RB nr 5/2015 z dnia 31.03.2015r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne oraz informacje bieżące i okresowe oraz §5 ust. 1 pkt 1 i §7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu